v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

فیلتر هوا

فیلتر هوا

فیلتر هوا چیست؟ فیلتر هوا چیست و جایگاهش کجاست؟

فیلترهوا وسیله ای است که درخودرو، بر سر راه هوای ورودی به موتور قرار می گیرد : ۱) ذرات و ناخالصی های موجود در هوا را جذب می کند. ۲) میزان هوای مجاز ورودی به موتور را تنظیم می کند.

Continue reading